Η  Seasons Decorations δραστηριοποιείται με σεβασμό στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα για την ηλεκτρική ασφάλεια και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χωρίς επικίνδυνα χημικά συστατικά σύμφωνα με τα πρότυπα που διαλαμβάνονται στις ακόλουθες Οδηγίες και φέρουν την ανάλογη σήμανση.

  • LVD Directive 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης  
  • EMC Directive 2014/30/EU Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
  • RoHS Directive 2011/65/EU Οδηγία για την αποφυγή επικίνδυνων συστατικών
  • CE Πιστοποίηση για αντοχή σε ανεμοπίεση 9 & 12 Beaufort.

    

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων μας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας εφαρμόζουμε πιστοποιημένα  Σύστηματα Διαχείρισης όπως:

  • ISO-9001:2015 στην ανάπτυξη όλων των  φάσεων  παραγωγής για τον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  • ISO-14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 / OHSAS 18001 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

    

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Προστασία Περιβαλλοντος ( Συμμόρφωση και Συμβατότητα)

Για να αποφύγουμε τη ρύπανση και να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε  υλικά  φωτισμού εναρμονισμένα με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η Seasons Decorations είναι εγγεγραμμένη σε εγκεκριμένο οργανισμό ανακύκλωσης συσκευών για τη συλλογή και την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων.

DEEE Οδηγία 2011/65/EU (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) αφορά τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την οδηγία αυτή καθιερώνεται η είσπραξη των τελών αποσύρσης και η αρχή της ευθύνης του παραγωγού. Οι καταναλωτές εμπλέκονται έμμεσα στη διαδικασία μέσω ενός τέλους οικολογικής συμμετοχής που περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του νέου εξοπλισμού.

Ανακύκλωση

Απόβλητα τα οποία ταξινομούνται επί τόπου (αλουμίνιο, χαρτί, χαρτόνι ...) ανακυκλώνονται και ανακτώνται από τοπικές οργανώσεις ανακύκλωσης σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την μονάδα παραγωγής μας. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έχουμε επικεντρωθεί σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα LED, τα οποία επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 70% και έχουν μεγαλύτερη φωτεινότητα και διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες.

Με την χρήση τεχνολογίας LED συμβάλλουμε στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας.